Cancergenetik

Nationell arbetsgrupp (NAG) ärftlig cancer

SFMG:s tidigare onkogenetiska arbetsgrupp blev under 2019 omformad till nationell arbetsgrupp (NAG) ärftlig cancer under Regionala cancercentrum (RCC) i Samverkan. Gruppen har en representation från samtliga onkogenetiska mottagningar i landet. Arbetsgruppen har följande uppdrag:

  • Bidra med kompetens inom klinisk genetik genom aktivt deltagande i respektive vårdprogramgrupp eller genom skriftlig feedback vid revidering av vårdprogram. Detta görs genom att eventuell bakomliggande ärftlig orsak till cancersjukdom, indikation för ärftlighetsutredning och föreslagna riktade kontrollprogram beskrivs under relevant rubrik i respektive vårdprogram.
  • Utgöra styrgrupp för nationella kvalitetsregister för ärftlig cancer (NOGA).
  • Bevaka och verka för att utredningen av medfödd ärftlig (monogen) orsak till cancersjukdom utreds och handläggs på ett likartat sätt i Sverige.

NAG ärftlig cancer: Interna dokument (endast registrerade användare)

Den som vill komma i kontakt med den nationella arbetsgruppen kan utnyttja SFMGs kontaktformulär.

Medlemmar i NAG ärftlig cancer

Ort Namn
Umeå Anna Rosén
Umeå Gustav Silander
Umeå Christina Edwinsdotter Ardnor
Uppsala Anna Poluha
Uppsala Ylva Paulsson-Karlsson
Uppsala Stefanos Tsiaprazis
Örebro Aniruddh Kashyap
Stockholm Emma Tham
Stockholm Svetlana Lagercrantz (registerhållare)
Linköping Anna-Lotta Hallbeck
Linköping Ekaterina Kuchinskaya
Göteborg Fredrik Persson
Göteborg Sara Orrsjö
Göteborg Theofanis Zagoras
Lund Hans Ehrencrona
Lund Marie Stenmark-Askmalm (ordförande)
Lund Sara Svensson

Nätverket för cancergenetiska mottagningar

Nätverket för cancergenetiska mottagningar startades 1994 som ett samarbetsprojekt mellan läkare och kliniska forskare som var verksamma med cancergenetisk vägledning vid de genetiska och onkologiska enheterna i landet. I den tidiga fasen fanns ett stort behov att dra upp gemensamma riktlinjer för riskberäkning och vägledning, en uppgift som senare tagits över av NAG ärftlig cancer.

Nätverket har sedan 1996 stöttats med ett projektgruppsanslag från Cancerfonden. Detta anslag har gjort det möjligt för nätverket att förutom att kunna ha regelbundna möten, kunna genomföra utbildningsaktiviteter för vårdpersonal runt om i landet.

Kliniska riktlinjer

Ärftligt ökad risk för cancersjukdom diskuteras i allmänhet i de nationella vårdprogrammen för respektive cancerform. Se också RCC:s sida med direktlänkar till ärftlighetskapitel. NAG ärftlig cancer listar nedan kompletterande texter som inte återfinns i vårdprogrammen. Se också sidan för pediatrisk genetik som innehåller dokument över pediatriska syndrom som kan gå med ökad cancerrisk.

Gemensamma projekt

Länkar

Nationella vårdprogram för flertalet cancerdiagnoser finns tillgängliga via Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

NCI PDQ Genetics är en utmärkt resurs från amerikanska National Cancer Institute med aktuella översikter avseende ärftlighet och cancer (främst för sjukvårdspersonal).

Läs mer om ärftligt ökad risk för cancer på 1177.se.

Cancer och ärftlighet är en informationssida för allmänheten från Cancerfonden.