Stadgar

Dessa stadgar finns även som nedladdningsbar pdf-fil:

Stadgar SFMG 20180306
Stadgar SFMG 20180306
Stadgar_SFMG_20180306.pdf
101.4 KiB
561 Downloads
Detaljer

§ 1 Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (hädanefter, ”Föreningen”) utgör en sammanslutning av personer intressera­de av genetiska frågeställningar inom den medicinska vetenskapen. Till medlem kan antas legitimerad läkare och inväljas blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk genetik och genomik och tillika specialitetsförening i klinisk genetik inom Sveriges läkarförbund.

§ 2 Föreningens ändamål är

– att främja den medicinska genetikens utveckling i Sverige, framförallt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner, samt genom kommunikation med samhälle, myndigheter och andra organ,

– att formulera mål för specialistutbildningen för läkare samt mål för utbildningen av andra yrkeskategorier i ämnet,

– att som specialitetsförening tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen,

– att tjäna som organ för internationellt samarbete i frågor med anknytning till medicinsk genetik och genomik, t.ex. vetenskapliga, etiska och organisatoriska frågor samt utbildningsfrågor.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk genetik och genomik ordnas vetenskapliga presentationer vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med Sällskapets arbetsordning, samt avger Föreningen utlåtande i medicinskt genetiska frågor samt eljest i frågor som av Läkaresällskapet hänskjutes till föreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion(er) i sällskapet skall samråd ske med denna (dessa).

Såsom Sveriges läkarförbunds specialitetsförening i klinisk genetik avger Föreningen utlåtande i eller handlägger medicinskt genetiska och fackliga frågor samt eljest i frågor som av läkarförbundet hänskjutes till föreningen.

§ 3 Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna.

Medlem som är behörig därtill, bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och medlem av Sveriges läkarförbund. Medlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna deltaga i beslut i frågor som avses i §2 andra stycket samt medlem av Sveriges läkarförbund för att kunna deltaga i beslut i frågor som avses i §2 tredje stycket.

Medlem som önskar utträda ur Föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som därefter beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren under två år ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur Föreningen.

§ 4 Till hedersledamot kan Föreningens årsmöte på förslag från styrelsen kalla person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för den medicinska genetikens utveckling. Hedersledamot erlägger ingen medlemsavgift.

Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av Före­ningen.

§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av minst fem och högst sju personer: ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare samt övriga ledamöter. Facklig och vetenskaplig sekreterare kan vara samma person, i vilket fall minst en övrig ledamot ska ingå i styrelsen.

Minst tre styrelseledamöter, alltid inkluderande den facklige sekreteraren, skall vara medlemmar av Sveriges läkarförbund. Alla styrelsemedlemmar skall vara medlemmar av Svenska Läkaresällskapet.

Uppgifter om Föreningens funktionärer ska efter förrättade val snarast sändas till Sveriges läkarförbund respektive Svenska Läkaresällskapet.

§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Denna är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning om det. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte skall liksom vid Föreningsmöte och årsmöte protokoll föras.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är eniga om beslutet.

Beslut i angelägenhet som berör Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund skall snarast delges Sällskapets nämnd respektive förbundets centralstyrelse.

§ 7 Förslag till val som skall förrättas vid Föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Valberedningen utses vid årsmötet, och bör om möjligt utgöras av de tre senast avgångna ordföranden för Föreningen.

§ 8 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. Föreningens årsmöte äger rum under januari månad på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmötet väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. Vid årsmötet föredras verksamhets- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek samt väljs styrelseledamöter enligt §5, en revisor, en suppleant för denne samt väljs en valberedning. Årsmötet får välja styrelse för en period av upp till två år om det finner så befogat.

Dessutom utses för en tid av två år representant(er) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denne (dessa). Fullmäktigeledamot (suppleant) ska vara medlem i Sällskapet.

Fråga eller frågor som sektionen skall föra till Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges Läkarförbund bör behandlas på ordinarie möte med Föreningen innan motion väcks. Avseende ärenden till Läkaresällskapets fullmäktigemöte så ska de sändas till Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst fjorton dagar i förväg. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som ska behandlas. Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

Extra föreningsmöte skall hållas när Föreningens styrelse, revisorerna eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla ett givet ämne.

§ 9 Omröstning vid personval sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Andra frågor än personval avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal avgör ordföranden vid mötet.

§ 10 Medlem i Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund, som inte är Föreningsmedlem, äger tillträde till Föreningens sammanträde med rätt att delta i förhandlingarna men inte i Föreningens beslut.

§ 11 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insänds till styrelsen minst två månader före årsmötet.
Förslag till stadgeändring tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget ska sändas till medlemmarna med kallelsen till årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.


  • Stadgarna antagna av Föreningen vid årsmötet 1972-11-30
  • Stadgarna fastställda av Svenska Läkaresällskapet 1973-10-05
  • Reviderade av Föreningen 1992-11-25
  • Reviderade av Föreningen 1999-11-30
  • Revisionen fastställd av Svenska Läkaresällskapet 2000-06-15 och av Sveriges Läkarför­bund 2000-05-24
  • Reviderade av Föreningen 2011-01-27
  • Reviderade av Föreningen 2012-01-26
  • Revisionen fastställd av Svenska Läkaresällskapet och av Sveriges Läkarförbund 2012-04-11
  • Reviderade av Föreningen 2018-01-25
  • Revisionen fastställd av av Sveriges Läkarförbund 2018-02-14 och av Svenska Läkaresällskapet 2018-03-06

« SFMG styrelse :: Utbildningsgrupp »