Stadgar

Dessa stadgar finns även som nedladdningsbar pdf-fil:

Stadgar SFMG 20230614
Stadgar SFMG 20230614
Stadgar-SFMG-20230614.pdf
Version: 2023-06-14
157.5 KiB
65 Downloads
Detaljer

§ 1 Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) utgör en riksomfattande sammanslutning av personer intresserade av genetiska frågeställningar inom den medicinska vetenskapen. Till medlem kan antas legitimerad läkare och inväljas blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. SFMG är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) och tillika specialitetsförening i klinisk genetik inom Sveriges läkarförbund.

§ 2 SFMGs ändamål är

– att främja den medicinska genetikens utveckling i Sverige, framför allt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner, samt genom kommunikation med samhälle, myndigheter och andra organ,

– att formulera mål för specialistutbildningen för läkare samt mål för utbildningen av andra yrkeskategorier i ämnet,

– att som specialitetsförening tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen,

– att tjäna som organ för internationellt samarbete i frågor med anknytning till medicinsk genetik och genomik, t.ex. vetenskapliga, etiska och organisatoriska frågor samt utbildningsfrågor.

Såsom SLSs medlemsförening för medicinsk genetik och genomik ordnas vetenskapliga presentationer vid SLS sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning, samt avger SFMG utlåtande i medicinskt genetiska frågor samt eljest i frågor som av SLS hänskjutes till SFMG. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan/andra medlemsförening/ar/sektion/er i SLS skall samråd ske med denna/dessa.

Såsom Sveriges läkarförbunds specialitetsförening i klinisk genetik avger SFMG utlåtande i eller handlägger medicinskt genetiska och fackliga frågor samt eljest i frågor som av läkarförbundet hänskjutes till SFMG.

§ 3 Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna.

Medlem som är behörig därtill, bör vara medlem av Sveriges läkarförbund. Medlem i SFMG skall vara medlem av Sveriges läkarförbund för att kunna deltaga i beslut i frågor som avses i § 2 tredje stycket.

Medlem som önskar utträda ur SFMG skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som därefter beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren under två år ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur SFMG.

§ 4 Vid SFMGs årsmöte avtackas föreningsmedlemmar som går i pension. Pensionärer erlägger ingen medlemsavgift.

§ 4a SFMGs medlemsregister innehåller följande uppgifter: namn, adress, e-post samt uppgift om yrkestillhörighet. För medlem som är läkare anges även uppgifter om den är pensionär, examinerad men ej legitimerad samt tillhör flera medlemsföreningar.

Även föreningsadministrativa uppgifter (till exempel betalning av medlemsavgift) registreras i registret.

Uppgifter från medlemsregistret ska årligen den 1 november lämnas till SLS för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 13) och för att SFMGs medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 5 SFMGs angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av minst fem och högst sju personer: ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare samt övriga ledamöter. Facklig och vetenskaplig sekreterare kan vara samma person, i vilket fall minst en övrig ledamot ska ingå i styrelsen.

Minst tre styrelseledamöter, alltid inkluderande den facklige sekreteraren, skall vara medlemmar av Sveriges läkarförbund. Ledamot i SFMGs styrelse som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare.

Uppgifter om SFMGs funktionärer ska efter förrättade val snarast sändas till Sveriges läkarförbund respektive SLS.

§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Denna är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning om det. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte, föreningsmöte och årsmöte ska protokoll föras.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är eniga om beslutet.

Beslut i angelägenhet som berör SLS eller Sveriges läkarförbund skall snarast delges SLS nämnd respektive läkarförbundets centralstyrelse.

§ 7 Förslag till val som skall förrättas vid SFMGs årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Valberedningen utses vid årsmötet, och bör om möjligt utgöras av de tre senast avgångna ordföranden för SFMG.

§ 8 SFMGs räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. SFMGs årsmöte äger rum under januari månad på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmötet väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. Vid årsmötet föredras verksamhets- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek samt väljs styrelseledamöter enligt §5, en revisor, en suppleant för denne samt väljs en valberedning. Årsmötet får välja styrelse för en period av upp till två år om det finner så befogat.

Vid årsmötet väljs representant/er i SLS fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denne (dessa). Fullmäktigeledamot (suppleant) ska vara läkare.

Fråga eller frågor som SFMG ska föra till SLS eller Sveriges läkarförbund bör behandlas på ordinarie möte med SFMG innan motion väcks. Avseende ärenden till SLS fullmäktigemöte så ska de sändas till SLS nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst femton dagar i förväg. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som ska behandlas. Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

Extra föreningsmöte skall hållas när SFMGs styrelse, revisorerna eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla ett givet ämne.

§ 9 Omröstning vid personval sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Andra frågor än personval avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal avgör ordföranden vid mötet.

§ 10 Medlem i SLS eller Sveriges läkarförbund, som inte är medlem i SFMG, äger tillträde till SFMGs sammanträde med rätt att delta i förhandlingarna men inte i SFMGs beslut.

§ 11 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insänds till styrelsen minst två månader före årsmötet.

Förslag till stadgeändring tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget ska sändas till medlemmarna med kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

Beslutad ändring träder i kraft sedan SLS och Sveriges läkarförbund fastställt densamma.

§ 12 Medlemsföreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 4a) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Medlemsföreningen behandlar personuppgifter för att administrera SFMGs angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

§ 13 Inbördes arrangemang mellan SFMG och SLS

SFMG och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för SFMG och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan SFMG och SLS rörande SFMGs medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:
SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.
SFMG behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (se § 12).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då SFMG lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål;
– beräkning av avgift till SLS (se § 4a andra stycket),
– beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 4a andra stycket),
– när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
– när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem kan utnyttja dessa.

SFMG får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts.

SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. SFMG är kontaktpunkt för sin egen behandling (se föreningens websida https://sfmg.se för kontaktuppgifter).


   • Stadgarna antagna av SFMG vid årsmötet 1972-11-30
   • Stadgarna fastställda av SLS 1973-10-05
   • Reviderade av SFMG 1992-11-25
   • Reviderade av SFMG 1999-11-30
   • Revisionen fastställd av SLS 2000-06-15 och av Sveriges Läkarför­bund 2000-05-24
   • Reviderade av SFMG  2011-01-27
   • Reviderade av SFMG 2012-01-26
   • Revisionen fastställd av SLS och av Sveriges Läkarförbund 2012-04-11
   • Reviderade av SFMG 2018-01-25
   • Revisionen fastställd av av SLS 2018-03-06 och av Sveriges Läkarförbund 2018-02-14
   • Reviderade av SFMG 2020-01-29
   • Revisionen fastställd av SLS 2020-05-26 och av Sveriges Läkarförbund 2020-02-18
   • Reviderade av SFMG 2023-01-25
   • Revisionen fastställd av SLS 2023-06-14 och av Sveriges Läkarförbund 2023-05-17

« SFMG styrelse :: Utbildningsgrupp »